p1
บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำเวชภัณฑ์ยาคุณภาพระดับสากล

คุณภาพที่มาเหนือความคาดหมาย

"Quality Beyond Expections"
p2
ความสุขที่แท้จริง มาจากใจที่เป็นสุข
p3
ผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์
เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณ
n e u p h a r m a
previous arrow
next arrow

คุณภาพที่มาเหนือความคาดหมาย

เราคัดสรรและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นอันดับ 1

เราใส่ใจบริการคุณ

สุขภาพจิตที่ดี เป็นต้นกำเนิดของความสุข ที่จะส่งผลต่อสุขภาพกายที่ดีเช่นกัน

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และมั่นใจในการพัฒนาเวชภัณฑ์
เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตที่ดี
ในส่วนบุคลากร บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณอมรศักดิ์ ปัญสุรินทร์
ประธานบริษัท
Scroll to Top