ความเป็นมา

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ว่า นิวฟาร์มา และเพื่อความเป็นสากล จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังว่า นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) – Neupharma (Thailand)

ผลจากการตั้งใจมุ่งมั่นประกอบการที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ และบริการจาก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และร้านขายยา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด แก่ลูกค้ารวมถึง มุ่งมั่นที่จะนำเวชภัณฑ์ยา ที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาจำหน่าย เพื่อสุขภาพที่ดี ของคนไทย ดังสโลแกนของ บริษัทฯ ที่ว่า 

“Quality Beyond Expectations คุณภาพที่มาเหนือความคาดหมาย”

พันธมิตร

บริษัท เคนยากุ-ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 90 ซอยลาดพร้าว 91 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310.

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นและมั่นใจ ที่จะพัฒนาให้อยู่ในแนวหน้า ทั้งด้านการตลาดและการผลิต ตลอดจนทุกด้านเพื่อนำพาบริษัทฯเข้าสู่ระบบสากล"

พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นที่จะนำเวชภัณฑ์ยา ที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาจำหน่าย
  2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  3. เพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากรก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการให้การอบรม และพัฒนา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง
Scroll to Top