รับสมัครงาน

Sales Representative (up-country)

คุณสมบัติ

– เพศชาย  /  หญิง
– อายุ  23  –  35  ปี
– วุฒิปริญญาตรี  สาขาด้านการตลาด  ด้านงานขาย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพดี   มนุษย์สัมพันธ์ดี   มีความอดทนและพยายามพร้อมที่จะเรียนรู้
– มีประสบการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ยา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน
– ทำการเสนอขายในเขตการขายที่รับผิดชอบและนำส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว
– เก็บเงินจากการขายในเขตการขายที่รับผิดชอบและนำส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คให้บริษัทฯ
– ดูแลและให้บริการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการขายให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เช่น การคืน-เปลี่ยนสินค้าจากการขาย ติดตามการขนส่ง เป็นต้น
– เข้าประชุมการขายประจำเดือน
– รายงานผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

Product Specialist

คุณสมบัติ

– เพศชาย  /  หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพดี   มนุษย์สัมพันธ์ดี   มีความอดทนและพยายามพร้อมที่จะเรียนรู้
– มีประสบการณ์ในสายงาน
– มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
– มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน
– ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการผลิต ศักยภาพของตลาด
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการผลิตได้โดยราบรื่น
– จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำหรับการยื่นสอบราคา
– ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด
– ตรวจ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับยาก่อนออกจำหน่าย
– เข้าประชุมการขายประจำเดือน
– รายงานผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

Scroll to Top